Ga naar hoofdinhoud
Instagram
Linkedin

Algemene voorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden GUZO Coffee

Omdat een rechtvaardige wereld onze visie is, zie je dat terug in alles wat we doen. Om die reden hebben we voorwaarden opgesteld waar we ons aan willen houden. Als we het er samen over eens zijn, kunnen we daar natuurlijk altijd van afwijken.

De voorwaarden en beslissingen binnen ons bedrijf zijn gebaseerd op waarden. De waarden zijn het uitgangspunt van de voorwaarden. Deze waarden vormen het fundament van elk beleid, procedure of regel die we hebben in Ethiopië en Nederland:

  • We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen;
  • Als we een fout maken, geven we die toe, lossen we die op en leren we ervan;
  • We streven in alles naar uitstekende kwaliteit en geven alles wat we hebben om geweldige resultaten te behalen;
  • We gaan voor win-win situaties – er is geen deal als een van de partijen niet wint;
  • We delen onze kennis met teamleden – als je niet kunt delen, kun je niet vermenigvuldigen;
  • We gaan zorgvuldig om met de eigendommen van het bedrijf en van anderen. We zullen ze niet ongeoorloofd voor privédoeleinden gebruiken en we geven er hoge waarde aan;
  • Het belang van het team is belangrijker dan persoonlijk belang;
  • Hoewel we allemaal verschillend zijn in kwaliteiten en persoonlijkheden, zijn we allemaal gelijk in waarde als een creatie van God;
  • We houden het simpel.

Onze contactgegevens
GUZO Coffee
Zoom 36
9231 DX  Surhuisterveen
+31(0)857 738 837
hallo@guzo.nl
KvK nr. 72776137
www.guzo.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Overeenkomsten
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: Leveringskosten
Artikel 5: Leveringstermijn
Artikel 6: Risico, reclamaties en eigendom
Artikel 7: Betaling
Artikel 8: Controle en garantie
Artikel 9: Verpakken, klachten en retourzendingen
Artikel 10: Aansprakelijkheid
Artikel 11: Ontbinding
Artikel 12: Toepasselijk recht
Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Door een bestelling te plaatsen bij GUZO Coffee ga je als klant akkoord met de onderstaande voorwaarden:

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot koop van producten van GUZO Coffee, gevestigd in Surhuisterveen, KvK-nummer 72776137, hierna te noemen als “GUZO”. De wederpartij c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als de “klant”. “Partijen” zijn de klant en GUZO samen. Met “overeenkomst” wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de partijen.
1.2 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de voorwaarden akkoord gaat.
1.4 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.5 Algemene voorwaarden van de klant, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing tenzij de partijen dit schriftelijk overeen zijn gekomen.

Artikel 2: Overeenkomsten
2.1 Onze overeenkomst met de klant komt eerst tot stand na acceptatie van een bestelling of order, dan wel wanneer wij onverwijld met de uitvoering van een bestelling of order beginnen, in welk geval de overeenkomst mondeling tot stand komt.
2.2 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden na schriftelijke bevestiging door ons bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes, prijslijsten en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2 Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de klant aanvaard, dan hebben wij het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Natuurlijk gebeurt dit alleen in uitzonderlijke gevallen.
Wij doen in beginsel een aanbod aan de klant vanuit de overtuiging dat dit voor beide partijen een goed aanbod is.
3.3 De in onze prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze prijzen en gegevens schriftelijk met de klant zijn overeengekomen.

Artikel 4: Leveringskosten
4.1 Tenzij anders is overeengekomen worden alle leveringen door ons uitgevoerd tegen de prijzen, bij ons algemeen geldend, op de dag van aflevering.
4.2 Levering geschiedt niet-franco, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Verzendkosten zullen in ons aanbod duidelijk vermeld worden en dienen anders alsnog overeengekomen te worden.
4.3 Bij levering in gedeelten wordt elke levering als een afzonderlijke transactie beschouwd. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op de klant op het moment van elke afzonderlijke deellevering.
4.4 Wanneer leveringen buiten onze schuld niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen verzendkosten, aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 5: Leveringstermijn
5.1 Leveringstermijnen worden bij benadering door ons opgegeven, zijn indicatief en binden ons niet. Wij zullen echter al het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
5.2 De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst hebben bevestigd of hieraan uitvoering hebben gegeven en wij de volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.
5.3 Zodra wij kennis dragen van feiten of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de klant hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
5.4 Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de klant het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de klant het recht heeft de overeenkomst, mits zonder uitstel, te ontbinden, zonder dat wij of de klant tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een van de partijen.
5.5 Als we het als partijen eens kunnen worden over een afwijking van het bovenstaande dan leggen we dit schriftelijk vast en doen we het op de afwijkende manier.

Artikel 6: Risico, reclamaties en eigendom
6.1 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en de verzending van de bestelde producten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de aflevering c.q. uitlading.
6.3 Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken moet gedaan worden bij aflevering dan wel schriftelijk (inclusief email) uiterlijk binnen 24 uur na bezorging. Als deze termijn wordt overschreden, vervalt het recht van reclame van de klant en elke aanspraak jegens ons met betrekking tot de gebreken. Uiteraard kunnen wij er alsnog voor kiezen om de gebreken te herstellen als de klant dit rechtvaardig acht.
6.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, zullen wij de producten voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de klant, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op vergoeding van bij ons ontstane kosten en schade.
6.5 Het eigendom van de producten gaat eerst van ons over op de klant nadat de klant de koopprijs en al hetgeen de klant ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering ter zake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
6.6 Door ons geleverde producten die ingevolge lid 5 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.

Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling vindt online direct plaats of binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of compensatie, door storting of overschrijving op onze bankrekening.
7.2 In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de klant te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
7.3 Levering onder rembours wordt voorbehouden.
7.4 Indien sprake is van hoge bedragen of indien de kredietwaardigheid van de klant daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de klant verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.
7.5 Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de klant verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim en de met de incasso van de vordering gemoeide kosten ingevolge de wet.

Artikel 8: Controle en garantie
8.1 De klant is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de producten tot controle ervan over te gaan. Indien de klant zichtbare fouten, onvolkomenheden of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. leveringsbon en onmiddellijk ter kennis van ons te worden gebracht, dan wel dient de klant binnen 24 uur na ontvangst ons hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging (inclusief email) hiervan aan ons. Indien de klant binnen genoemde periode nadat hij het gebrek of tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken niet bij ons reclameert, vervalt zijn aanspraak jegens ons wegens zodanig gebrek of zulke onvolkomenheden.
8.2 Indien wij aansprakelijkheid, gebrek of tekortkoming hebben erkend, hebben wij het recht, te onzer keuze, de producten te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde producten nieuwe te leveren.
8.3 Retourzending zonder voorafgaand overleg en advies van ons wordt niet aanvaard.
8.4 Onze garantie geldt niet voor gebreken die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, verkeerde behandeling, bewerking of verwerking na onze aflevering, reparatie zonder onze voorkennis uitgevoerd of andere buiten onze controle liggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld de hardheid van water.
8.5 Ten aanzien van door ons geleverde apparatuur zijn wij slechts tot die garantie verplicht welke wij zelf van de leverancier van die apparatuur hebben verkregen en blijkt uit de aan de klant verstrekte orderbevestiging. Ons deugdelijk voorkomende garantieaanspraken van de klant zullen wij bij de leverancier ondersteunen.
8.6 Ten aanzien van het door ons uitvoeren van reparatiewerkzaamheden geldt geen enkele garantie. Klachten over deze werkzaamheden worden slechts aanvaard indien de klant terstond heeft gereclameerd en wij in de gelegenheid zijn gesteld de reclame te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
8.7 De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van onze kant.
8.8 De klant vrijwaart ons, ons personeel, dan wel door ons te werk gestelde personen voor alle aanspraken van derden – waaronder aanspraken op grond van rechten van industriële en intellectuele aard – op vergoeding van enige schade, veroorzaakt door of verband houdende met de levering.

Artikel 9: Verpakken, klachten en retourzendingen
9.1 De wijze van verpakken wordt door ons bepaald. Waar mogelijk hergebruiken we verpakkingen.
9.2 Bestelde producten worden in de bij ons voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan onze zijde.
9.3 Wij dienen in staat te worden gesteld een klacht of opmerking te onderzoeken.
9.4 Indien voor het onderzoek naar een klacht of opmerking retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt de retourzending voor rekening en risico van de klant, tenzij wij de reclame gegrond verklaren. Retourzending geschiedt alleen voor rekening en risico van ons indien wij daarvoor schriftelijke (inclusief email) instemming vooraf hebben gegeven.
9.5 In alle gevallen geschiedt retourzending op een door ons te bepalen wijze en in de originele verpakking, tenzij we dit na overleg anders accepteren en dit schriftelijk (inclusief email) bevestigen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde en behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Behoudens in geval van opzet of grove schuld zijn wij nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Een zelfde geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die wij bij de uitvoering van onze taken inschakelen.
10.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van ons, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde producten. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
10.3 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel zijn wij nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door ons gesloten verzekering.
10.4 Wij staan in voor de gebruikelijke normale kwaliteit van het geleverde.
10.5 Indien wij voor de productie van de producten grondstoffen van derden betrekken, baseren wij ons ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen op de gegevens die door de leverancier van die grondstoffen aan ons zijn verstrekt. Wij zijn op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen.
10.6 Alle onkosten welke door ons worden gemaakt op verzoek van de klant komen geheel voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk (inclusief email) anders is overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding
11.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht zoals bedoeld is in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek of in het rechtsverkeer geldende opvatting worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel ervoor te kiezen de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, blokkade, overheidsmaatregelen/-belemmeringen, transportmoeilijkheden, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, (natuur)rampen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij ons, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld en andere buiten onze invloed liggende oorzaken.
11.3 Annulering door de klant, buiten de wettelijke herroepingstermijn en eventuele mogelijkheden tot annulering die in een aanbod zijn gedaan, is slechts mogelijk indien wij daarmee instemmen. De voorwaarden hiervoor zullen door ons worden bepaald per situatie en aan de klant worden meegedeeld. Uitgangspunt hierbij is dat gemaakte kosten en eventueel door de annulering van de order ontstane schade voor ons gedekt worden door de klant.
11.4 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de klant, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de klant aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde producten als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op de tussen de klant en ons gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden in eerste instantie beslecht door een door beide partijen te bepalen arbiter. Indien hierover geen overeenstemming tussen de partijen wordt bereikt, worden geschillen beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat ons de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar GUZO is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
12.2 In geval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen één maand nadat wij aan de klant kenbaar hebben gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de klant kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
12.3 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een klant die gevestigd is buiten Nederland, zijn wij gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de klant gevestigd is.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Wij zijn rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van tekeningen, ontwerpen, producten, omschrijvingen c.q. adviezen.
13.2 De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan ons voorbehouden.
Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan ons verschuldigde, komt aan de klant ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

Versie: februari 2023

Scroll naar boven